top of page

black belt list

NAME | GRADE | DATE ATTAINED

SAMUEL LUND | BLACK BELT 2ND DAN | MARCH 2020

LUKE WAYNE SMITH | BLACK BELT 2ND DAN | JUNE 2022

KERIS HOOKER | BLACK BELT 1ST DAN | JUNE 2022

HARLEE HOOKER | BLACK BELT 1ST DAN | JUNE 2022

PAUL JOBSON | BLACK BELT 1ST DAN | DECEMBER 2022

bottom of page